Plenari 31/03/16 …amb final feliç?

Ahir vam tindre una sessió de Ple a l’Ajuntament en línies generals prou relaxada, encara que les quasi quatre hores van donar per de tot un poc. Provaré de ser esquemàtic.

Anem per punts.

Després d’aprovar, sense cap modificació l’acta de la sessió anterior entrarem als punts de l’ordre del dia amb

– Aprovació de les normes sobre la formació de les actes de les sessions del Ple.

Açò implica que, a partir d’ara l’acta del Ple passarà a ser l’arxiu d’àudio íntegre de la sessió, cosa que es va aprovar amb el compromís del govern de buscar una aplicació o gestor informàtic que facilite la seua posterior consulta.

– Elecció del Jutge de Pau substitut.

Este punt es va decidir posposar, per unanimitat, a falta d’un informe tècnic sobre diferents aspectes que ens generen dubtes.

– Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2016/661, de 14 de març, per la qual es modifiquen les competències delegades en la Junta de Govern Local.

– Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2016/662, de 14 de març, per la qual es modifiquen les competències delegades en els regidors.

– Revocació de les competències delegades pel Ple en la Junta de Govern Local.

Tres punts netament tècnics, portats a proposta del nou secretari de l’ajuntament, per tal d’adaptar la norma a la realitat del nostre quefer diari.

– Aprovació del nou reglament de regulació de l’adjudicació dels horts del Programa Horta Viva i el règim d’ús de les parcel·les.

El foment d’este tipus d’horts urbans, adreçats a jubilats o aturats de la població, ho portàvem al programa local de Compromís, per tant votàrem favorablement esta nova regulació que aporta alguna xicoteta millora i actualitza les normes d’accés.

Es va aprovar per unanimitat.

– Aprovació de la devolució de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

Aprovada també per unanimitat.

– Atorgament menció honorífica.

Fem amb esta menció un xicotet homenatge a dues persones que s’han mostrat com uns albalencs més a pesar de ser nascuts a França, on de segur hauran portat i compartit les seues vivències entre nosaltres.

En este punt alguns regidors de l’oposició van mostrar els seus dubtes quant a la justificació de l’esmentada menció honorífica, incloent-hi alguna insinuació quan a què s’atorga per ser amics del sogre d’un regidor. Bo, este tipus d’afirmacions no mereixen més atenció.

Es va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern i el PP. La resta, si no recorde mal, es va abstenir.

– Aprovació de la incorporació dels municipis de Catarroja, Rocafort i Manises al Consorci per a la gestió i administració de la Xarxa joves.net de recursos d’informació i participació per als jóvens.

– Aprovació dels Estatuts del Consorci per a la gestió i administració de la Xarxa jove.net de recursos d’informació i participació per als jóvens.

Estos dos punts, que fan referència al mateix organisme, els vam debatre junts i després els votarem ambdós seguits.

Esta va ser la meua intervenció:

El Consorci Xarxa Joves.net va sorgir a finals dels anys 90 per a, des de la col·laboració, fer front a problemes comuns a les polítiques de joventut de molts ajuntaments en la comarca de l’horta i l’àrea metropolitana de València, com són:

* Limitacions de personal i pressupost

* Falta de recursos i infraestructura

* Escàs pes en el conjunt de polítiques municipals

* O poca repercussió mediàtica

Els objectius per tant son, a través de la col·lavoració

* abaratir costos de les intervencions

* la producció de materials

* la promoció dels centres juvenils de les localitats que en formem part oferint recursos per al desenvolupament d’actuacions locals

* generar campanyes informatives sobre assumptes d’interés per a la nostra població més jove

* coordinar informació de tots els centres adherits per tal de dotar-nos d’un centre documental com

* facilitar formació tècnica actualitzada al personal tècnic

Pel que fa al punt 10é de l’ordre del dia.

Actualment formem part del Consorci 16 municipis de l’àrea metropolitana i l’horta que sumem una població total de bora mig milió d’habitants, dels quals més de 150.000 són joves.

Catarroja, Manises i Rocafort, que sumen junts més de 60.000 habitants, també hi ha sol·licitat entrar al consorci i el que portem hui al Ple és l’aprovació d’estos nous ingressos que, en virtut del mateix reglament del Consorci, s’ha d’aprovar prèviament per la resta d’integrants i que, des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Albal, els demane que recolzen.

I pel que fa al punt 11é de l’ordre del dia que fa referència a l’Aprovació dels nous estatuts del Consorci.

La disposició transitòria sisena de la Llei 27 / 2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local estableix que els estatuts vigents en el moment de la seua entrada en vigor haurien de ser adaptats a esta.

A fi de complir-ho s’ha dut a terme el procediment corresponent per a l’adaptació del text dels estatuts del Consorci Xarxa Jove i per a la tramitació de l’aprovació dels nous estatuts modificats.

A este efecte el Ple del Consorci de 26 de gener de 2016 va acordar per unanimitat aprovar la proposta d’estos estatuts per a la seua posterior aprovació dels Plens de totes les entitats integrants del Consorci.

Per la qual cosa, des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Albal, els demane també en este cas el seu vot favorable.

La portaveu d’AVANT va preguntar quines avantatges concretes, a banda de les 400 agendes, treia la població per pertànyer al Consorci i quants diners ens costa. A lo que li vaig confirmar que enguany l’Ajuntament d’Albal aportarà 2.000 euros i que, agendes a part, el consorci Xarxa Joves proporciona assessorament tècnic, facilita cursos de formació, genera materials i campanyes o, a través de la col·laboració ens permet accedir a cursos i tallers compartint despeses amb altres pobles de l’ens amb un important estalvi econòmic.

En ambdós casos el resultat de la votació va ser favorable.

– Aprovació del primer Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Albal (2016-2019).

Intervenció:

Des de Compromís per Albal, com a membres del govern local i per convicció política, desitgem subscriure tot el que ja s’ha dit sobre este pla i la ferramenta que suposa de cara a vetllar per una major igualtat al nostre ajuntament.

Votaré favorablement per a la seua aprovació.

Va ser aprovat per ampla majoria.

– Despatx extraordinari

Com ja s’ha comentat hem canviat de secretari a l’Ajuntament i amb això s’ha reorganitzat la gestió administrativa també quant a la formulació de l’ordre del dia dels Plens. Per això, totes les mocions polítiques presentades van ser tractades, transitòriament en esta ocasió, dins el despatx extraordinari.

– Moció institucional presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors demanant exencions i bonificacions fiscals, així com el suport de la conselleria d’Agricultura front als efectes causats per la contínua sequera i el passat hivern, anormalment càlid.

És a dir, ens demanen el nostre reconeixement quant a què cada vegada és més difícil guanyar-se la vida al camp.

Des de Compromís per Albal vam votar favorablement esta moció i recolzarem qualsevol mesura que ajude a dignificar el nostre sector agrari i la gent que viu d’ell.

Es va aprovar fer-la institucional per majoria absoluta.

– Moció pel Dia Internacional de la Dona. Presentada pel PSPV i aprovada per unanimitat.

El 8 de Març és el dia de la reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i homes.

Ara, més que mai, cal demanar un canvi de direcció en les polítiques que estan aplicant les administracions i que en els darrers temps, amb l’excusa de la crisi econòmica ens han portat cap a una situació de desigualtat cada volta major.

L’escletxa salarial continua estant per damunt del 25%, els llocs de presa de decisions estan ocupats bàsicament per homes i les tasques de cura quotidiana de les persones i la llar recauen majoritàriament sobre les dones.

A més a la nostra societat continuen sent molt presents els prejudicis sexistes, que adjudiquen rols estereotipats i tradicionals a dones i a homes, i que són la causa de la reproducció de la desigualtat, de la manca de respecte a la llibertat de les dones, dels comportaments discriminatoris davant la diversitat de gènere i en els quals es fonamenta la violència contra les dones.

Les institucions públiques i de manera especial els ajuntaments, per ser l’administració més propera a la ciutadania, dins les seues competències han de promoure la igualtat de les dones, defensar els seus drets i ser un referent en la lluita per la igualtat.

Des de Compromís per Albal defensem la plena igualtat i la feminització de tots els àmbits de la societat i per suposat recolzem esta moció.

– Moció per a la participació ciutadana en la programació de les festes en honor a Santa Anna. Presentada per SOMOS.

En la moció venia a sol·licitar que la programació festiva es fera a través de consultes veïnals. La meua primera intervenció va ser:

Se’ls ha entregat a tots els grups de l’oposició l’esborrany d’un reglament de Participació Ciutadana i Pressupostos Participatius en el que des de la regidoria que dirigisc fa temps que treballem i que desitgem consensuar amb tots els partits. Gastar els diners públics no és qüestió d’ocurrències, ni de votacions sense garanties jurídiques, tècniques ni un mínim respecte a la representativitat i la voluntat ciutadana.

A banda que la seua proposta, tècnicament, deixa massa aspectes indefinits quant a la metodologia i les necessàries garanties democràtiques.

Per tant des de Compromís per Albal i, a més a més, en qualitat de regidor de Participació Ciutadana li demane que retire la seua moció i treballe, amb la resta dels grups de la corporació, en l’elaboració i consens del reglament de Participació Ciutadana que està redactant-se i que sí recull, amb les necessàries garanties, tota una sèrie de mesures per fer viable la participació i la co-responsabilitat de tota la ciutadania en la gestió de govern local.

I al segon torn de paraula:

Sr Tejedor. El que vosté demana és per les raons que ja li hem assenyalat clarament inviable. Tècnicament i procedimentalment manca de tota garantia, no assegura en cap cas la necessària progressivitat representativa quan pretén que retirem atribucions organitzatives de qui ha estat democràticament elegit per a exercir-les i les posem en mans d’una taula no proporcional que represente, no se sap ben bé amb quina legitimitat, als 16.000 habitants d’Albal.

Això no és democràcia, això són ocurrències. Li reitere el nostre oferiment i ho faig extensiu a la resta de grups de la corporació: retire vosté la moció i treballem junts per consensuar el reglament de Participació Ciutadana que els hem passat. Perquè quan parlem de gastar els diners públics no és qüestió de fer moltes coses, sinó de fer-les ben fetes.

Finalment SOMOS va retirar la moció i treballarem a la Comissió informativa per consensuar mecanismes de participació popular en les programacions festives, dins la norma general de participació ciutadana.

– Moció sobre el rescat de la concessió de l’AP – 7. Presentada per Compromís i aprovada per unanimitat.

Intervenció:

Porte hui ací per al seu debat i aprovació una moció demanant que no es renove la concessió de l’autopista de pagament AP-7.

L’autopista del Mediterrani, o AP-7, és un eix que comunica tota la costa mediterrània des de la frontera amb França fins a Algesires. Esta important via de comunicació discorre, en els seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que travessen importants nuclis de població que suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles. Com a conseqüència d’açò s’incrementa la freqüència d’accidents en estes vies (recordem que en la N-340 es troba el tram de carretera més perillós de l’estat espanyol) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d’estes poblacions.

Però no només això, que ja és prou, a més a més estem parlant d’un territori, el nostre, amb una vocació clarament exportadora on les nostres exportacions l’any 2015 van suposar un impacte econòmic de més de 28.500 milions d’euros, és a dir, bora el 12% del total de l’estat espanyol a més de ser, en termes absoluts, la segona regió que més exporta. No cal dir que els peatges, junt amb la manca d’inversió ferroviària en el que coneguem com a corredor mediterrani, són un greu impediment pel que fa a la competitivitat de les nostres exportacions, els nostres ports o el turisme, i en general resta un factor molt negatiu per a la nostra capacitat de recuperació econòmica.

Per altra banda, i com un apunt no menys important, també cal valorar la incidència negativa que unes comunicacions deficients i cares tenen per a la vertebració social d’un territori on, altra vegada junt amb l’endèmica manca d’inversions estatals en infraestructures, especialment la tan necessària connexió ferroviària Gandia – Dénia, donen com a resultat una més que dificultosa comunicació terrestre de persones i mercaderies entre Alacant i València per la costa.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d’acord:

PRIMER. Sumar-se a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanar al Govern de l’Estat Espanyol que garantisca el rescat general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la seua extinció ( final de 2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca la discriminació negativa, que pateixen les comunicacions en el nostre territori.

SEGON. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a rescatar aquells trams de l’AP-7 la liberalització dels quals és una necessitat immediata (especialment en l’Alt Maestrat, la Safor i la Marina) donada l’elevada intensitat de trànsit i l’alta sinistralitat de les carreteres nacionals que discorren paral·leles a esta autopista per les comarques abans anomenades o que travessen poblacions on no s’ha realitzat el desdoblament de la carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant mortalitat d’estes vies.

TERCER. Comunicar l’acord a la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).

La portaveu d’AVANT va prendre la paraula per a defensar que el delegat del govern del PP ja “ha manifestat la intenció de no renovar la concessió”. A la qual cosa li vaig contestar que el PP també va manifestar la seua intenció de no retallar en educació, sanitat o dependència i que, vist lo vist en este cas, les intencions expressades per eixe partit són poc de fiar.

No deixa de ser xocant com, de vegades, l’acció coordinada d’oposició se superposa en forma de simbiosi d’acció política dels grups de l’oposició.

– Moció per a la prevenció, detecció i resolució de l’assetjament escolar en Albal. Presentada per Ciudadanos i aprovada per unanimitat.

La meua intervenció va ser:

Des de Compromís per Albal, reiterem la nostra més enèrgica repulsa davant qualsevol tipus de violència física o psicològica en qualsevol àmbit.

Presenta hui ací una moció fruit del treball en estreta col·laboració amb tècnics de l’ajuntament i representants de la comunitat educativa, a més de ben fonamentada amb l’ajuda de tota la informació rebuda des de diverses àrees de l’Ajuntament. Una moció, al contrari que l’anterior, seriosa i feta des del coneixement de la realitat.

Això demostra fonamentalment dues coses.

La primera és que este govern no té cap problema en col·laborar amb l’oposició en la redacció i aprovació d’este tipus de mocions.

La segona és que la decisió presa el passat plenari de gener, deixant-la sobre la taula per a donar l’oportunitat de fer les necessàries correccions, va estar totalment justificada i òbviament el circ que alguns de vostés van muntar totalment fora de lloc.

Per tant una moció seria i rigorosa que des de Compromís per Albal anem a recolzar.

Desitgem també agrair-li al senyor Rodríguez, la coherència i valentia que ha demostrat, amb la col·laboració de tots, per rectificar tot allò que no era correcte.

– Moció en solidaritat amb les persones refugiades. Presentada pel PSPV i aprovada per unanimitat.

Intervenció:

Des de Compromís ho tenim clar i manifestem la nostra oposició a un acord tan vergonyós, indigne i inhumà que deixa als éssers humans com a moneda de canvi en les negociacions polítiques entre països.

Mostrem el nostre rebuig a un acord que condemna a mort a milers d’innocents que fugen de la barbàrie.

I instem el govern de l’estat a complir amb els Drets Humans, el Dret Internacional i amb els compromisos comunitaris d’acollida de refugiats.

– Precs i preguntes

A les 23 h ben passades va començar el torn obert de paraules on cadascun dels regidors de l’oposició pren la paraula per a fer un seguit de preguntes sobre pintura de ratlles dels carrers, cotxes mal aparcats o cubicatge de contenidors del fem. En molts casos, a parer meu, més adients de les Comissions Informatives.

Fins que el portaveu adjunt del PP, senyor Ferris, va prendre la paraula per tal de delectar-nos, en especial a mi, amb un parlament-míting-reflexió, trufat de referències personals i vells llocs comuns de la demagògia, on volia fer palesa la seua indignació mostrant a tots quant indignat es troba per algunes coses que he escrit i publicat, i alguns comentaris que, segons el seu parer, per raó de ser govern no estic legitimat per a fer.

Venia a dir que he d’acceptar de bon grau que m’insulten i desqualifiquen i no tinc dret a contestar.

En acabar este torn d’intervencions, i donat lo avançat de l’hora, l’Alcalde va alçar la sessió amb el compromís de donar complida resposta a totes les qüestions en les properes Comissions Informatives.

Ací va acabar la sessió en Ple.

Reflexió final.

Superada la primera frustració produïda pel fet de no poder contestar com mereixia el parlament del portaveu adjunt del PP, i després d’una profunda reflexió en fred, he decidit fer cas a l’axioma que diu que on uns veuen problemes altres troben oportunitats.

I fet que hem de conviure encara tres anys més, l’assumpte pren un caliu cada vegada més personal i allunyat de la discrepància política. I, en definitiva, després de pensar que s’espera de nosaltres, i perquè algú ha de fer el pas i prendre la iniciativa trencant amb l’espiral de greuges i respostes, he pres la decisió de deixar estar la cosa com va quedar anit, obviant referències personals.

Al mateix temps vull aprofitar este escrit, que tinc per cert que l’interessat llegirà, per llançar una proposta i a l’hora un repte.

Demostrem el nostre tarannà conciliador i quan vosté vulga senyor Ferris quedem a fer-nos un café, que això ho pague jo.

De ben segur que des de la quasi absoluta discrepància política serem capaços de raonar per a arribar a un enteniment que, des del mutu respecte, facilite la nostra convivència i evite que prejudicis de caràcter personal puguen contaminar la nostra acció política.

Els nostres conciutadans ens han elegit com a representants perquè siguem capaços d’entendre’ns i no per a participar o alenar cap mena de show que no porta enlloc ni millora en res les seues vides.

Podrem?

David Ramon.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament d’Albal.

Ayer tuvimos una sesión de Pleno al Ayuntamiento en líneas generales bastante relajada, aunque las casi cuatro horas dieron para de todo un poco. Probaré a ser esquemático.

Vamos por puntos.

Después de aprobar, sin ninguna modificación el acta de la sesión anterior entraremos a los puntos del orden del día con

– Aprobación de las normas sobre la formación de las actas de las sesiones del Pleno.

Esto implica que, a partir de ahora el acta del Pleno pasará a ser el archivo de audio íntegro de la sesión, cosa que se aprobó con el compromiso del gobierno de buscar una aplicación o gestor informático que facilite su posterior consulta.

– Elección del Juez de Paz sustituto.

Este punto se decidió posponer, por unanimidad, a falta de un informe técnico sobre diferentes aspectos que nos generan dudas.

– Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía *núm. 2016/661, de 14 de marzo, por la cual se modifican las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.

– Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía *núm. 2016/662, de 14 de marzo, por la cual se modifican las competencias delegadas en los regidores.

– Revocación de las competencias delegadas por el Pleno en la Junta de Gobierno Local.

Tres puntos netamente técnicos, traídos a propuesta del nuevo secretario del ayuntamiento, para adaptar la norma a la realidad de nuestro quehacer diario.

– Aprobación del nuevo reglamento de regulación de la adjudicación de los huertos del Programa Huerta Viva y el régimen de uso de las parcelas.

El fomento de este tipo de huertos urbanos, dirigidos a jubilados o parados de la población, lo traíamos al programa local de Compromiso, por lo tanto votamos favorablemente esta nueva regulación que aporta alguna pequeña mejora y actualiza las normas de acceso.

Se aprobó por unanimidad.

– Aprobación de la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.

Aprobada también por unanimidad.

– Otorgamiento mención honorífica.

Estiércol con esta mención un pequeño homenaje a dos personas que se han mostrado como unos albalenses más a pesar de ser nacidos en Francia, donde de seguro habrán traído y compartido sus vivencias entre nosotros.

En este punto algunos regidores de la oposición mostraron sus dudas en cuanto a la justificación de la mencionada mención honorífica, incluyendo alguna insinuación cuando a que se otorga para ser amigos del suegro de un regidor. Bien, este tipo de afirmaciones no merecen más atención.

Se aprobó con el voto favorable del equipo de gobierno y el PP. El resto, si no recuerdo mal, se abstuvo.

– Aprobación de la incorporación de los municipios de Catarroja, Roquefort y Manises al Consorcio para la gestión y administración de la Xarxa joves.net de recursos de información y participación para los jóvenes.

– Aprobación de los Estatutos del Consorcio para la gestión y administración de la Xarxa jove.net de recursos de información y participación para los jóvenes.

Estos dos puntos, que hacen referencia al mismo organismo, los debatimos juntos y después los votamos ambos seguidos.

Esta fue mi intervención:

El Consorcio Red Joves.net surgió a finales de los años 90 para, desde la colaboración, hacer frente a problemas comunes a las políticas de juventud de muchos ayuntamientos en la comarca de la huerta y el área metropolitana de Valencia, como son:

* Limitaciones de personal y presupuesto

* Falta de recursos e infraestructura

* Escaso peso en el conjunto de políticas municipales

* O poca repercusión mediática

Los objetivos por lo tanto sueño, a través de la *col·lavoració

* abaratar costes de las intervenciones

* la producción de materiales

* la promoción de los centros juveniles de las localidades que formamos parte ofreciendo recursos para el desarrollo de actuaciones locales

* generar campañas informativas sobre asuntos de interés para nuestra población más joven

* coordinar información de todos los centros adheridos para dotarnos de un centro documental como

* facilitar formación técnica actualizada al personal técnico

En cuanto al punto 10º del orden del día.

Actualmente formamos parte del Consorcio 16 municipios del área metropolitana y la huerta que sumamos una población total de *bora medio millón de habitantes, de los cuales más de 150.000 son jóvenes.

Catarroja, Manises y Roquefort, que suman juntos más de 60.000 habitantes, también ha solicitado entrar al consorcio y el que traemos hoy al Pleno es la aprobación de estos nuevos ingresos que, en virtud del mismo reglamento del Consorcio, se tiene que aprobar previamente por el resto de integrantes y que, desde la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Albal, los pido que apoyan.

Y en cuanto al punto 11º del orden del día que hace referencia a la Aprobación de los nuevos estatutos del Consorcio.

La disposición transitoria sexta de la Ley 27 / 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que los estatutos vigentes en el momento de su entrada en vigor tendrían que ser adaptados a esta.

Con objeto de cumplirlo se ha llevado a cabo el procedimiento correspondiente para la adaptación del texto de los estatutos del Consorcio Red Joven y para la tramitación de la aprobación de los nuevos estatutos modificados.

A este efecto el Pleno del Consorcio de 26 de enero de 2016 acordó por unanimidad aprobar la propuesta de estos estatutos para su posterior aprobación de los Plenos de todas las entidades integrantes del Consorcio.

Por lo cual, desde la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Albal, pido también en este caso su voto favorable.

La portavoz de AVANT preguntó qué ventajas concretas, además de las 400 agendas, sacaba la población para pertenecer al Consorcio y cuánto dinero nos cuesta. A lo que le confirmé que este año el Ayuntamiento de Albal aportará 2.000 euros y que, agendas aparte, el consorcio Xarxa Jóvenes proporciona asesoramiento técnico, facilita cursos de formación, genera materiales y campañas o, a través de la colaboración nos permite acceder a cursos y talleres compartiendo gastos con otros pueblos del ente con un importante ahorro económico.

En ambos casos el resultado de la votación fue favorable.

– Aprobación del primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Albal (2016-2019).

Desde Compromís por Albal, como miembros del gobierno local y por convicción política, deseamos subscribir todo el que ya se ha dicho sobre este plan y la herramienta que supone de cara a velar por una mayor igualdad a nuestro ayuntamiento.

Votaré favorablemente para su aprobación.

Fue aprobado por ancha mayoría.

– Despacho extraordinario

Como ya se ha comentado hemos cambiado de secretario al Ayuntamiento y con esto se ha reorganizado la gestión administrativa también en cuanto a la formulación del orden del día de los Plenos. Por eso, todas las mociones políticas presentadas fueron tratadas, transitoriamente en esta ocasión, dentro del despacho extraordinario.

– Moción institucional presentada por la Asociación Valenciana de Agricultores pidiendo exenciones y bonificaciones fiscales, así como el apoyo de la consejería de Agricultura frente a los efectos causados por la continua sequía y el pasado invierno, anormalmente cálido.

Es decir, nos piden nuestro reconocimiento en cuanto a que cada vez es más difícil ganarse la vida al campo.

Desde Compromís por Albal votamos favorablemente esta moción y apoyaremos cualquier medida que ayude a dignificar nuestro sector agrario y la gente que vive de él.

Se aprobó hacerla institucional por mayoría absoluta.

– Moción por el Día Internacional de la Mujer. Presentada por el PSPV y aprobada por unanimidad.

El 8 de Marzo es el día de la reivindicación de la igualdad y de la equidad entre mujeres y hombres.

Ahora, más que nunca, hay que pedir un cambio de dirección en las políticas que están aplicando las administraciones y que en los últimos tiempos, con la excusa de la crisis económica nos han traído hacia una situación de desigualdad cada vuelta mayor.

La rendija salarial continúa estando por encima del 25%, los lugares de toma de decisiones están ocupados básicamente por hombres y las tareas de cura cotidiana de las personas y el hogar recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Además a nuestra sociedad continúan siendo muy presentes los prejuicios sexistas, que adjudican roles estereotipados y tradicionales a mujeres y a hombres, y que son la causa de la reproducción de la desigualdad, de la carencia de respecto a la libertad de las mujeres, de los comportamientos discriminatorios ante la diversidad de género y en los cuales se fundamenta la violencia contra las mujeres.

Las instituciones públicas y de manera especial los ayuntamientos, para ser la administración más cercana a la ciudadanía, dentro de sus competencias tienen que promover la igualdad de las mujeres, defender sus derechos y ser un referente en la lucha por la igualdad.

Desde Compromiso por Albal defendemos la plena igualdad y la feminización de todos los ámbitos de la sociedad y por supuesto apoyamos esta moción.

– Moción para la participación ciudadana en la programación de las fiestas en honor a Santa Anna. Presentada por SOMOS.

En la moción venía a solicitar que la programación festiva se hiciera a través de consultas vecinales. Mi primera intervención fue:

Se los ha entregado a todos los grupos de la oposición el borrador de un reglamento de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos en el que desde la concejalía que dirijo hace tiempo que trabajamos y que deseamos consensuar con todos los partidos. Gastar el dinero público no es cuestión de ocurrencias, ni de votaciones sin garantías jurídicas, técnicas ni un mínimo respecto a la representatividad y la voluntad ciudadana.

A banda que su propuesta, técnicamente, deja demasiados aspectos indefinidos en cuanto a la metodología y las necesarias garantías democráticas.

Por lo tanto desde Compromís por Albal y, además, en calidad de regidor de Participación Ciudadana le pido que retiro su moción y trabajo, con el resto de los grupos de la corporación, en la elaboración y consenso del reglamento de Participación Ciudadana que está redactándose y que sí recoge, con las necesarias garantías, toda una serie de medidas para hacer viable la participación y la co-responsabilidad de toda la ciudadanía en la gestión de gobierno local.

Y al segundo turno de palabra:

Sr Tejedor.

Lo que usted pide es por las razones que ya le hemos señalado claramente inviable. Técnicamente y procedimentalmente carece de toda garantía, no asegura en ningún caso la necesaria progresividad representativa cuando pretende que retiramos atribuciones organizativas de quienes ha sido democráticamente elegido para ejercerlas y las ponemos en manso de una mesa no proporcional que represento, no se sabe muy bien con qué legitimidad, a los 16.000 habitantes de Albal.

Esto no es democracia, esto son ocurrencias. Le reitero nuestro ofrecimiento y lo hago extensivo al resto de grupos de la corporación: retiro usted la moción y trabajamos juntos para consensuar el reglamento de Participación Ciudadana que los hemos pasado. Porque cuando hablamos de gastar el dinero público no es cuestión de hacer muchas cosas, sino de hacerlas muy hechas.

Finalmente SOMOS retiró la moción y trabajaremos a la Comisión informativa para consensuar mecanismos de participación popular en las programaciones festivas, dentro de la norma general de participación ciudadana.

– Moción sobre el rescate de la concesión de la AP – 7. Presentada por Compromís y aprobada por unanimidad.

Traigo hoy aquí para su debate y aprobación una moción pidiendo que no se renuevo la concesión de la autopista de pago AP-7.

La autopista del Mediterráneo, o AP-7, es un eje que comunica toda la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. Esta importante vía de comunicación discurre, en sus tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N340 y N332) que atraviesan importantes núcleos de población que soportan una elevada densidad de tráfico de vehículos. Como consecuencia de esto se incrementa la frecuencia de accidentes en estas vías (recordamos que en la N-340 se encuentra el tramo de carretera más peligroso del estado español) y se generan numerosas molestias a los vecinos y vecinas de estas poblaciones.

Pero no sólo esto, que ya es bastante, además estamos hablando de un territorio, el nuestro, con una vocación claramente exportadora donde nuestras exportaciones en 2015 supusieron un impacto económico de más de 28.500 millones de euros, es decir, cerca del 12% del total del estado español además de ser, en términos absolutos, la segunda región que más exporta. No hay que decir que los peajes, junto con la carencia de inversión ferroviaria en el que conozcamos como corredor mediterráneo, son un grave impedimento en cuanto a la competitividad de nuestras exportaciones, nuestros puertos o el turismo, y en general resta un factor muy negativo para nuestra capacidad de recuperación económica.

Por otro lado, y como un apunte no menos importante, también hay que valorar la incidencia negativa que unas comunicaciones deficientes y caras tienen para la vertebración social de un territorio donde, otra vez junto con la endémica carencia de inversiones estatales en infraestructuras, especialmente la tan necesaria conexión ferroviaria Gandia – Dénia, dan como resultado una más que dificultosa comunicación terrestre de personas y mercancías entre Alicante y Valencia por la costa.

Por todo esto, presentamos para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO. Sumarse a la reivindicación de las federaciones y asociaciones que forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVO-CUEVA) y pedir en el Gobierno del Estado Español que garantice el rescate general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su extinción ( final de 2019), sin prórroga posible, de forma que se corrija la discriminación negativa, que sufren las comunicaciones en nuestro territorio.

SEGUNDO. Instar el Gobierno del Estado Español a rescatar aquellos tramos de la AP-7 la liberalización de los cuales es una necesidad inmediata (especialmente en la Alt Maestrat, la Safor y la Marina) dada la elevada intensidad de tránsito y el alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista por las comarcas antes llamadas o que atraviesan poblaciones donde no se ha realizado el desdoblamiento de la carretera nacional, de forma que se puedan reducir las cifras de siniestralidad y alarmante mortalidad de estas vías.

TERCERO. Comunicar el acuerdo a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (CAVO-CUEVA).

La portavoz de AVANT tomó la palabra para defender que el delegado del gobierno del PP ya “ha manifestado la intención de no renovar la concesión”. A lo cual le contesté que el PP también manifestó su intención de no recortar en educación, sanidad o dependencia y que, visto lo visto en este caso, las intenciones expresadas por ese partido son poco de fiar.

No deja de ser chocante cómo, a veces, la acción coordinada de oposición se superpone en forma de simbiosis de acción política de los grupos de la oposición.

– Moción para la prevención, detección y resolución del acoso escolar en Albal. Presentada por Ciudadanos y aprobada por unanimidad.

Mi intervención fue:

Desde Compromiso por Albal, reiteramos nuestra más enérgica repulsa ante cualquier tipo de violencia física o psicológica en cualquier ámbito.

Presenta hoy aquí una moción fruto del trabajo en estrechada colaboración con técnicos del ayuntamiento y representantes de la comunidad educativa, además de muy fundamentada con la ayuda de toda la información recibida desde varias áreas del Ayuntamiento. Una moción, al contrario que el anterior, seria y hecho desde el conocimiento de la realidad.

Esto demuestra fundamentalmente dos cosas.

La primera es que este gobierno no tiene ningún problema al colaborar con la oposición en la redacción y aprobación de este tipo de mociones.

La segunda es que la decisión tomada el pasado plenario de enero, dejándola sobre la mesa para dar la oportunidad de hacer las necesarias correcciones, estuvo totalmente justificada y obviamente el circo que algunos de ustedes montaron totalmente fuera de lugar.

Por lo tanto una moción sería y rigurosa que desde Compromiso por Albal vamos a apoyar.

Deseamos también agradecerle al señor Rodríguez, la coherencia y valentía que ha demostrado, con la colaboración de todos, para rectificar todo aquello que no era correcto.

– Moción en solidaridad con las personas refugiadas. Presentada por el PSPV y aprobada por unanimidad.

Desde Compromiso lo tenemos claro y manifestamos nuestra oposición a un acuerdo tan vergonzoso, indigne e inhumano que deja a los seres humanos como moneda de cambio en las negociaciones políticas entre países.

Muestramos nuestro rechazo a un acuerdo que condena a muerte a miles de inocentes que huyen de la barbarie.

E instamos el gobierno del estado a cumplir con los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y con los compromisos comunitarios de acogida de refugiados.

– Ruegos y preguntas

A las 23 h muy pasadas empezó el turno de turno abierto de palabras donde cada uno de los regidores de la oposición toma la palabra para hacer una serie de preguntas sobre pintura de rayas de las calles, coches mal aparcados o cubicaje de contenedores del estiércol en muchos casos, a parecer mío, más adecuados de las Comisiones Informativas.

Hasta que el portavoz adjunto del PP, señor Férreos, tomó la palabra para deleitarnos, en especial a mí, con un parlamento-mitin-reflexión, *trufat de referencias personales y viejos lugares comunes de la demagogia, donde quería hacer patentiza su indignación mostrando a todos cuánto indignado se encuentra por algunas cosas que he escrito y publicado, y algunos comentarios que, según su parecer, por razón de ser gobierno no estoy legitimado para hacer.

Vendía a decir que tengo que aceptar de buen grado que me insultan y descalifican y no tengo derecho a contestar.

Al acabar este turno de intervenciones, y dado *lo avanzado de la hora, el Alcalde levantó la sesión con el compromiso de dar cumplida respuesta a todas las cuestiones en las próximas Comisiones Informativas.

Aquí acabó la sesión en Pleno.

Reflexión final.

Superada la primera frustración producida por el hecho de no poder contestar como merecía el parlamento del portavoz adjunto del PP, y después de una profunda reflexión en frío, he decidido hacer caso al axioma que dice que donde unos ven problemas otros encuentran oportunidades.

Y hecho que tenemos que convivir todavía tres años más, el asunto toma un cariz cada vez más personal y alejado de la discrepancia política. Y, en definitiva, después de pensar que se espera de nosotros, y porque alguien tiene que dar el paso y tomar la iniciativa rompiendo con la espiral de agravios y respuestas, he tomado la decisión de dejar estar la cosa como quedó anoche, obviando referencias personales.

Al mismo tiempo quiero aprovechar este escrito, que tengo por cierto que el interesado leerá, para lanzar una propuesta y a la hora un reto.

Demostremos nuestro talante conciliador y cuando usted quiera señor Férris quedamos a hacernos un café, que esto lo pago yo.

A buen seguro que desde la casi absoluta discrepancia política seremos capaces de razonar para llegar a un entendimiento que, desde el mutuo respeto, facilite nuestra convivencia y evite que prejuicios de carácter personal puedan contaminar nuestra acción política.

Nuestros conciudadanos nos han elegido como representantes para seamos capaces de entendernos y no para participar o alentar ningún tipo de show que no lleva a ninguna parte ni mejora en nada sus vidas.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *